Određivanje i trajanje istražnog zatvora 

Pritvor, ili skraćeno pritvor, može se odrediti samo na zahtev javnog tužioca i odlukom suda. Svaku uhapšenu osobu sudija mora ispitati u roku od 48 sati. Na početku saslušanja, sudija mora da obavesti optuženog o optužbama koje se protiv njega iznose. Nakon saslušanja, sudija mora odmah da odluči da li će optuženi biti pušten na slobodu ili će mu biti određen istražni zatvor. 

Tokom istražnog zatvora, uhapšeni je smešten u zatvoru regionalnog suda. Pritvor može odrediti sud samo ako se protiv okrivljenog vodi istraga ili ako je podignuta optužnica, a optuženi je hitno osumnjičen za određeno krivično delo. Pored toga, za određivanje istražnog zatvora mora postojati jedan od sledećih razloga za pritvor: Rizik bekstva Opasnost od susreta ili prikrivanja (npr. uticanje na saoptužene, uklanjanje dokaza) Opasnost od novog ili nastavka već započetog dela (ako je za delo zaprećena kazna zatvora duža od šest meseci).

Ako postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje deset godina, uvek se mora odrediti istražni pritvor! Samo ako se mogu isključiti sva tri navedena razloga za zadržavanje, odnosno opasnost od bekstva, opasnost od susreta ili zamračenja i opasnost od činjenja novih krivičnih dela, u ovom slučaju se ne mora odrediti pritvor. 

Pritvor se izriče samo na ograničeno vreme – takozvani pritvor. Ročište za određivanje pritvora mora se održati neposredno pre isteka roka ili u slučaju da optuženi podnese zahtev za oslobađanje od odgovornosti. Proverava se da li su i dalje ispunjeni uslovi za kaznu zatvora. Ako oni više nisu dostupni, optuženi mora biti pušten.

+43 650 27 26 150