Prekršaj droge u Austriji

§ 27 SMG

(1) Ko prekrši propise 1. nabavlja, poseduje, proizvodi, transportuje, uvozi, izvozi ili nudi, predaje ili nabavlja drugom licu, 2. Uzgaja ili uzgaja biljke opijumskog maka, koke ili kanabisa u svrhu proizvodnje opojnih droga 3. nudi, ostavlja, nabavlja pečurke koje sadrže psilocin, psilotin ili psilocibin drugom licu ili ih uzgaja u cilju zloupotrebe droga, kazniće se zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom do 360 dnevnih stopa. 

(2) Međutim, ko delo učini samo za ličnu upotrebu, kazniće se zatvorom do šest meseci ili novčanom kaznom do 360 dnevnih stopa. 

(2a) Kaznom zatvora do dve godine kazniće se ko se, suprotno propisima, nalazi u javnom saobraćaju, u objektu javnog prevoza, na javnoj saobraćajnoj površini, u javnoj zgradi ili u bilo kom drugom objektu. drugom opšte dostupnom mestu, javno ili pod određenim okolnostima, kome će njegovo ponašanje verovatno izazvati opravdanu uznemirenost kroz direktnu percepciju, nudi, ostavlja ili nabavlja opojne droge drugome u zamenu za plaćanje. 

(3) Zatvorom do tri godine kazniće se ko krivično djelo iz stava 1. tačka 1. tačka 2. ili stava 2a. 

(4) Ko će se kazniti zatvorom do tri godine 1. omogući maloletnom licu korišćenje opojnih droga prekršajem iz st. 1. 1. ili 2. i sam je punoletan i stariji od maloletnog lica više od dve godine, ili 2. izvrši takvo delo kao član kriminalne organizacije. 

(5) Međutim, ko je navikao na supstance koje izazivaju zavisnost i učini krivično delo iz stava 3. ili 4. broj 2. prvenstveno radi pribavljanja sredstava zavisnosti za sopstvenu upotrebu ili da ih nabavi, ima pravo na kaznu zatvora do kazniti jednu godinu. § 28 SMG (1) Ko protivno propisima nabavlja, poseduje ili prevozi opojnu drogu u iznosu većem od dozvoljene (član 28b) u nameri da se stavi u promet, kazniće se zatvorom do tri godine. Isto tako, kazniće se svako ko gaji biljke navedene u članu 27 (1) (2) radi pribavljanja takve količine opojnih droga sa namerom da ih stavi u promet.

(2) Ko delo iz stava 1. u vezi sa opojnom drogom u količini (velikoj količini) većoj od petnaestostrukog iznosa (član 28b) kazniće se zatvorom do pet godina.

(3) Ko delo iz stava 1. učini kao član zločinačke organizacije, kazniće se zatvorom od jedne godine do deset godina.

(4) Međutim, pod uslovima navedenim u članu 27 (5), učinilac se može kazniti samo zatvorskom kaznom do jedne godine u slučaju (1), samo kaznom zatvora do tri godine u u slučaju (2) i do tri godine u slučaju (2).3 samo kažnjivo kaznom zatvora do pet godina.

  § 28a SMG

(1) Ko protivno propisima proizvodi, uvozi, izvozi ili nudi, ostavlja ili nabavlja opojnu drogu preko granice (član 28b) kazniće se zatvorom do pet godina.

(2) Zatvorom od jedne godine do deset godina kazniće se ko učini delo iz st.

1.
izvrši privredno i već je osuđivan za krivično delo iz st.1.

2.
izvrši kao član zločinačke organizacije ili

3.
u odnosu na opojne droge u količini većoj od 15 puta granične količine (velika količina).

(3) Pod uslovima iz člana 27. stav 5., učinilac se kažnjava samo kaznom zatvora do tri godine u slučaju iz stava 1, a samo kaznom zatvora do pet godina u slučaju iz stava 2.

(4) Zatvorom od jedne do petnaest godina kazniće se ko je učinio delo iz st.

1.
izvrši kao član kriminalne organizacije i već je osuđivan za krivično delo iz st.

2.
izvrši veći broj lica kao pripadnik grupe da izvrši ovakva krivična dela ili

3.
u odnosu na opojne droge u količini većoj od dvadeset pet puta granične količine.

(5) Ko učini delo iz stava 1. i učestvuje u grupi od većeg broja lica koja učestvuje u izvršenju tog dela, kazniće se zatvorom od deset do dvadeset godina ili kaznom doživotnog zatvora.
+43 650 27 26 150