Povreda tela

Telesna povreda je krivično delo prema austrijskom krivičnom zakonu. Pravi se razlika između različitih vrsta telesnih povreda, koje rezultiraju različitim kaznama za telesne povrede.Telesna povreda u krivičnom smislu je svako narušavanje fizičkog integriteta ili drugo oštećenje zdravlja prouzrokovano od strane drugog lica.

Dakle, telesna povreda u krivičnom pravu z. B. slomljena kost, modrica ili posekotina. Međutim, vrlo mala oštećenja kao što su. B. blago crvenilo kože, ne klasifikovano kao fizička povreda StGB. Međutim, razlika između lake i teške telesne povrede je veoma važna za krivično pravo i takođe se izražava u jasnoj razlici u kazni za telesne povrede. Definicija teških telesnih povreda podrazumeva da je zdravlje žrtve narušeno duže od 24 dana ili da je nesposobna za rad ili ako je povreda opšte priznata kao ozbiljna.

Ovde kao tešku povredu je klasifikovana povreda važnog organa. U ovom slučaju se navodi krivično delo teška telesna povreda. Osim toga, krivično pravo u Austriji takođe poznaje telesnu povredu sa teškim trajnim posledicama za žrtvu i telesnu povredu koja je rezultirala smrću.

+43 650 27 26 150