Terapija mesto kazna

Apsolutno uzorna institucija austrijskog zakonodavstva. Zločinci koji su krivična dela počinili isključivo zbog zavisnosti od droge ili alkohola mogu da se prijave za terapiju umesto za kaznu, koju obično i sud dodeljuje. Terapija umesto kažnjavanja je poseban oblik odloženog kažnjavanja koji je namenjen osudi za krivična dela po Zakonu o opojnim supstancama ili srodna dela nabavke. Osuđeniku koji je zavisnik od droge mora se odobriti odlaganje izvršenja uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 2 godine. Sud može odlaganje odrediti u zavisnosti od toga da li je osuđeno lice podvrgnuto zdravstvenoj meri ili stacionarnoj terapiji. Ispituje ga stručnjak iz oblasti psihijatrije ili kliničke psihologije koji je dovoljno upoznat sa pitanjima zloupotrebe supstanci. Sud može tražiti potvrdu od osuđenog lica o početku i toku izvođenja zdravstvene mere. Ako je zdravstvena mera uspešno sprovedena, sud mora da preinači bezuslovnu novčanu kaznu ili kaznu zatvora u uslovnu sa rokom provere.

+43 650 27 26 150