Mag. Dinko Knjizevic

Vaš odvjetnik u Beču

§ Kazneno pravo
§ Strano pravo
§ Privatni bankrot
§ Poslovno kazneno pravot

a zastupam klijente u kaznenim postupcima pred sudovima i drugim tijelima u Austriji.

Vi tražite austrijskog advokata u Beču ili advokata u Austriji koji govori srbski?
Advokat koji je expert u krivičnom pravu?

Član sam Advokatske komore Austrije i Advokatske komore Beča. Ja imam višegodišnje iskustvo u krivičnim postupcima i to u predmetima krivice odnosno odbranama prvenstveno za sva krivična djela: tjelesnih povreda, krađa, razbojništva, razbojnička krađa, ucjena, prinuda, proganjanje, iznuda, prevara, nasilje u porodici, seksualnih delikata, naplata alimentacije, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, zaštita okoliša, kaznena djela protiv sigurnosti prometa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ostala krivična djela. 

Ja nudim zastupanje klijenata pred krivičnim sudom, u svojstvu oštećenih ili privatnih tužilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku, zastupanje na policijskom ispitivanju, zastupanje u privrednim prestupima i krivičnim djelima, odbrana maloletnika i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih djela. Ja pomažem u saslušanju drugih organa vlasti kao što su javni tužioci. U krivičnom postupku zastupam i oštećene krivičnim djelom i to oštećene kao tužioce i oštećene sa imovinskopravnim zahtjevom.

Na prvom sastanku pregledamo zajedno pravne mogućnosti i vaše šanse, nakon toga odlučujemo na daljoj saradnji. Cilj je da budite zadovoljni i da stvari budu korektno i ispravno rješene pred sudom u okviru prava. 

Uspešni kupci su najbolji oglasi
+43 650 27 26 150