Uslovni otpust od zatvorske kazne

Ako je počinilac izdržao polovinu zatvorske kazne izrečene u kazni – ali najmanje tri meseca – biće pušten iz zatvora ako se može pretpostaviti da neće ponovo počiniti krivično delo uprkosprevremenom puštanju na slobodu. Međutim, osuđenik će biti pušten na slobodu najkasnijedo dve trećine kazne zatvora izrečene u izrečenoj kazni, osim ako ne postoje posebni razloziza bojazan da će ponovo počiniti krivično delo.

Učinilac koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora ne može biti uslovno otpušten dok ne odsluži 15 godina.

Za uslovni otpust iz zatvorske kazne određuje se probni rad. Probni rad je najmanje godinudana, a najviše tri godine. Ako uslovno oslobođena kazna prelazi tri godine, rok proveravanjaje pet godina. Kada je uslovno otpušten iz doživotne kazne, probni rad je deset godina.

+43 650 27 26 150